bakici


TÜR: Drama
YAPIM YILI: 2017
IMDB PUANI: 5.7

FİLMİN KONUSU
Katie; geçmi?inden kaçmakta olan, gizemli ve genç bir kad?nd?r. Yak?n zamanda k?z?yla beraber yeni bir kasabaya yerle?mi?tir. Katie burada Angela ile tan???r ve s?k? bir arkada?l?k kurar. Angela da t?pk? kendisi gibi bir annedir. Bir anda aralar?ndan su s?zmamaya ba?layan Katie ve Angela'n?n arkada?l???, Angela ile e?i Brian'?n Katie'ye dad?l?k ve misafir evinde ya?ama teklifi ile yön de?i?tirir. Katie'nin zaman içerisinde ortaya ç?kan, Morganlar'?n k?zlar?na tak?nt?s? dikkat çekmeye ba?lar. Angela ve Brian'?n yeni do?acak çocuklar?n?n da ta??y?c? anneli?ini üstlenen Katie'nin as?l plan?n?n aileyi da??tmak oldu?u k?sa sürede ortaya ç?kacakt?r..